You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

343 lines
1.4 KiB

ba
be
bi
bo
bu
ban
bin
boi
bon
bou
ca
ci
co
cu
can
coi
con
cou
da
de
di
do
du
dan
din
doi
don
dou
fa
fe
fi
fo
fu
fan
fin
foi
fon
fou
ga
gi
go
gu
gan
goi
gon
gou
ja
je
ji
jo
ju
lan
lin
loi
lon
lou
ma
me
mi
mu
man
min
moi
mon
mou
na
ne
ni
no
nu
nan
nin
noi
non
nou
pa
pe
pi
po
pu
pan
pin
poi
pon
pou
ra
re
ri
ro
ru
ran
rin
roi
ron
rou
sa
se
si
so
su
san
sin
soi
son
sou
ta
te
ti
to
tu
tan
tin
toi
ton
tou
va
ve
vi
vo
vu
van
vin
voi
von
vou
za
ze
zi
zo
zu
zan
zin
zoi
zon
zou
bra
bre
bré
brè
bri
bro
bru
bran
brin
broi
bron
brou
cra
cre
cré
crè
cri
cro
cru
cran
crin
croi
cron
crou
dra
dre
dré
drè
dri
dro
dru
fran
drin
droi
dron
drou
fra
fre
fré
frè
fri
fro
fru
fran
frin
froi
fron
frou
gra
gre
gré
grè
gri
gro
gry
gran
grin
groi
gron
grou
pra
pre
pré
prè
pri
pro
pru
pran
prin
proi
pron
prou
tra
tre
tré
trè
tri
tro
tru
tran
trin
troi
tron
trou
vra
vre
vré
vrè
vri
vro
vru
vran
vrin
vroi
vron
vrou
bla
beblé
blè
bli
blo
blu
blan
blin
bloi
blon
blou
cla
cle
clé
clè
cli
clo
clu
clan
clin
cloi
clon
clou
fla
fle
flé
flè
fli
flo
flu
flan
flin
floi
flon
flou
gla
gle
glé
glè
gli
glo
glu
glan
glin
gloi
glon
glou
pla
ple
plé
plè
pli
plo
puplan
plin
ploi
plon
plou
cha
che
ché
chè
chu
cho
chuchan
chin
choi
chon
chou
br
cr
dr
fr
gr
pr
tr
vr
bl
cl
fl
gl
pl
ch
an
in
oi
on
ou